Jablotron CA-1803 BT "Athos"

Výrobce: Jablotron
Označení (typ): Jablotron CA-1803 BT "Athos" - Autoalarm
Cena (vč DPH): 11 990,- K?
Cena (vč montáže a DPH): 14 990,-K?


Popis: Autoalarm Jablotron CA-1803 BT "Athos"

GSM/GPS autoalarm CA-1803 BT Athos - autoalarm má shodné vlastnosti jako model CA-1802, je však navíc vybaven modulem GPS. Ten umož?uje p?esné sledování pohybu vozidla prost?ednictvím satelitního systému.

GSM/GPS autoalarm CA-1803BT Athos kombinuje v jednom za?ízení (a tedy i za jedny peníze) zabezpe?ení automobilu, imobilizér, komunikaci na na mobilní telefon, sledování provozu vozidla a p?ijíma? GPS sou?adnic. Autoalarm je možné ovládat vlastními dálkovými ovlada?i nebo k jeho ovládání využít p?vodního dálkového ovládání automobilu. Ovládání je možné i z nastavených mobilních telefon? pomocí textových zpráv nebo také pouhým prozvon?ním.

Autoalarm reaguje na otev?ení dve?í, zapnutí klí?ku zapalování, otev?ení kufru nebo kapoty a na zapnutí spot?ebi?e ve vozidle (pokles nap?tí). K autoalarmu je možné p?i?adit také bezdrátové detektory, které mohou st?ežit prostor vozu nebo jeho okolí (garáž, karavan a podobn?). Pro snadn?jší p?ístup nap?íklad do garáže lze u t?chto detektor? nastavit zpožd?ní poplachu. P?i poplachu je aktivována siréna, jsou odeslány SMS zprávy o narušení a dojde k zavolání na p?ednastavená telefonní ?ísla. Texty SMS obsahují podrobnou informaci o zdroji a typu narušení, GPS sou?adnice s ?asem GMT(?as na nultém poledníku v Greenwich), nadmo?skou výšku, rychlost, datum a ?as místní GSM sít?. Pro snadnou komunikaci je možno m?nit texty, které alarm zasílá. Poplachová SMS pak m?že mít podobu nap?: Nase Octavia hlasi: naruseni,viko kufru,(GMT:1.9. 21:45) 50°41.936N;15°11.805E;670;0,Cas:1.9.07 23:45

Imobiliza?ní obvod alarmu lze p?erušit p?íkazovou SMS a znemožnit tak použití vozu v dob?, kdy dojde nap?íklad ke zcizení klí??. Autoalarm je možno doplnit o handsfree HF-03, která umož?uje komunikaci s posádkou vozu. Pomocí HF-03 lze volat až na 4 p?ednastavená ?ísla a p?ijímat hovory z jakéhokoliv telefonního ?ísla. V dob? poplachu je možné poslouchat, co se ve vozidle d?je. Na dotaz odešle SMS o momentálním stavu vozidla - uzam?ení, stavu klí?ku a podobn?. P?i použití p?edplacené SIM karty pravideln? dohlíží na z?statek kreditu. CA-1803 BT Athos kontroluje stav palubního akumulátoru a hlásí jeho vybití. Má vlastní záložní zdroj BB-02, který v p?ípad? výpadku hlavního napájení nebo poklesu pod kritickou hodnotu za?ne zálohovat funkce autoalarmu (krom? houkání sirény). V p?ípad? p?ipojení handsfree HF-03 je zálohována i hlasová komunikace.

Autoalarm má velké množství volitelných funkcí, které je možno nastavovat pomocí programovacích SMS nebo i p?ístupem p?es chrán?nou webovou stránku GSMlink s heslovaným p?ístupem.

GPS modul dále umož?uje p?esné sledování pohybu vozidla prost?ednictvím satelitního systému. Informace z GPS obsahuje údaj o zem?pisné ší?ce, zem?pisné délce, nadmo?ské výšce a rychlosti pohybu. Tyto údaje lze získávat p?ímo na dotaz SMS nebo je sledovat prost?ednictvím internetové aplikace GSMlink. Autoalarm má vnit?ní pam?? na zápis n?kolika tisíc poloh. Tyto údaje pak lze vy?ítat a použít pro sledování provozu vozidla za n?kolik dn? dozadu.

copyright © 2005-2014, autoss | design Softproject | Nahoru ↑