Jablotron CA-1802

Výrobce: Jablotron
Označení (typ): Jablotron CA-1802 - Autoalarm
Cena (vč DPH): 8 100,- K?
Cena (vč montáže a DPH): 10 590,- K?


Popis: Autoalarm Jablotron CA-1802

GSM autoalarm CA-1802 Athos - kombinuje zabezpe?ení automobilu, imobilizér a GSM komunikaci s vozidlem. Autoalarm je možné ovládat ovlada?i Jablotron nebo k jeho ovládání využít p?vodního dálkového ovládání automobilu. K autoalarmu je možné p?i?adit také bezdrátové detektory, které mohou st?ežit prostor vozu nebo jeho okolí.

Ovládání je možné i z nastavených mobilních telefon? pomocí textových zpráv nebo také pouhým prozvon?ním. Autoalarm reaguje na otev?ení dve?í, zapnutí klí?ku zapalování, otev?ení kufru nebo kapoty a na zapnutí spot?ebi?e ve vozidle (pokles nap?tí). K autoalarmu je možné p?i?adit také bezdrátové detektory, které mohou st?ežit prostor vozu nebo jeho okolí (garáž, karavan a podobn?). Pro snadn?jší p?ístup nap?íklad do garáže lze u t?chto detektor? nastavit zpožd?ní poplachu. P?i poplachu je aktivována siréna, jsou odeslány SMS zprávy o narušení a dojde k zavolání na p?ednastavená telefonní ?ísla. Texty SMS obsahují podrobnou informaci o zdroji a typu narušení, datum a ?as. Pro snadnou komunikaci je možno m?nit texty, které alarm zasílá. Poplachová SMS pak m?že mít podobu nap?: Nase Octavia hlasi: viko kufru, naruseni, cas: 02:27:50, 10.01.2004

Imobiliza?ní obvod alarmu lze p?erušit p?íkazovou SMS a znemožnit tak použití vozu v dob?, kdy dojde nap?íklad ke zcizení klí??. Autoalarm je možno doplnit o handsfree HF-03, která umož?uje komunikaci s posádkou vozu. Pomocí HF-03 lze volat až na 4 p?ednastavená ?ísla a p?ijímat hovory z jakéhokoliv telefonního ?ísla. V dob? poplachu je možné poslouchat, co se ve vozidle d?je. Na dotaz odešle SMS o momentálním stavu vozidla - uzam?ení, stavu klí?ku a podobn?. P?i použití p?edplacené SIM karty pravideln? dohlíží na z?statek kreditu. CA-1802 Athos kontroluje stav palubního akumulátoru a hlásí jeho vybití. Má vlastní záložní zdroj BB-02, který v p?ípad? výpadku hlavního napájení nebo poklesu pod kritickou hodnotu za?ne zálohovat funkce autoalarmu (krom? houkání sirény). V p?ípad? p?ipojení handsfree HF-03 je zálohována i hlasová komunikace.

copyright © 2005-2014, autoss | design Softproject | Nahoru ↑